Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2014
Joi, 13 Noiembrie 2014
Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
9.30 - 10.00 Inregistrarea participan?ilor
10.00 - 10.15

Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul A223

10.15 - 12.30 Sesiune Plenar?
12.30 - 14.30 Pauz?

 

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i
Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
15.30 - 18.00 Sec?iunea A –  ?tiin?e tehnice – Sala C 219
16.50 - 18.00 Sec?iunea B –  Agricultur?, Chimie – Sala C217
15.30 - 16.45 Sec?iunea C –  S?n?tate – Sala C 217
16.00 - 18.00

Sec?iunea D –  ?tiin?e Socio-Umane – Sala C 220

18.00 Cocteil
Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2 Sala C 221
Vineri, 14 Noiembrie 2014
Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB)
10.30-12.30

Workshop:

Activitatea de cercetare ?tiin?ific? în Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB) ?i mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂR?AN – USAMVB Timi?oara
Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

 

General Symposium Program

Thursday, the 13th of November 2014
Politehnica University Timi?oara, Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
9.30 - 10.00 Registration
10.00 - 10.15

Symposium Opening Amphitheater A223

10.15 - 12.30 Plenary Session
12.30 - 14.30 Break

 

Paper presentation by sections

Politehnica University Timi?oara, Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
15.30 - 18.00

Section A – Technical Sciences Room C 219

16.50 - 18.00 Section B – Agriculture, Chemistry – Room C 217
15.30 - 16.45 Section C – Health – Room C 217
16.00 - 18.00

Section D – Social-Human Sciences – Room C 220

18.00 Cocktail
Politehnica University Timi?oara, Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2 - Room C 221

 

Friday, the 14th of November 2014

University of Agricultural Sciences and Vererinary Medicine of Banat “King Mihai I of Romania” Timisoara (USAMVB)
10.30-12.30

Workshop:

Scientific research activity at the University of Agricultural Sciences and Vererinary Medicine of Banat “King Mihai I of Romania” Timisoara (USAMVB) and the economic actors

Chairman: Prof. univ. dr. Paul PÂR?AN – USAMVB Timi?oara
Laboratory visit of the „Horia Cernescu” Institute

 

Programul detaliat al Simpozionului

 

Detailed Program of the Symposium

 

 

 

Joi, 13.11.2014
Thursday

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

Amfiteatrul A 223
Amphitheater A 223

 

 

10.00-10.15

Deschiderea Simpozionului

 

Symposium Opening

 

 

10.15-12.30

Sesiune Plenar? – Plenary Session

Invited Lectures

 

 

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

 

?.l.  dr. ing. Flaviu FRIGUR? – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

 

 

P1

Începuturile Universit??ii Politehnica Timi?oara
Beginning of the University Plitehnica Timi?oara
Mircea POPOVICIU – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

P2

Proiectarea ?i inovarea materialelor noi prin explorarea combinatoric?
Novel Materials Design and Innovation by Combinatorial Exploration
Corneliu CR?CIUNESCU – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

P3

Despre markerii izotopici: posibilit??i de evaluare a calit??ii fructelor
Beyond Isotopic Markers: Possibilities to Establish the Fruit' Quality
Gallia BUTNARU – Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara

 

 

P4

Aspecte de gerontostomatologie
Aspects of Gerontostmatology
Cristina BOR?UN – Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara

 

 

P5

Cre?terea cristalelor - trecut, prezent ?i viitor la Universitatea de Vest din Timi?oara
Crystal Growth at the West University of Timi?oara - Past, Present and Future Activities
M?d?lin BUNOIU – Universitatea de Vest, Timi?oara

 

 

 

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni
Papers presentation by sections

 

 

Joi, 13.11.2014
Thursday

 

 

 

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i   Electoenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

 

 

Sec?iunea A – ?tiin?e Tehnice

 

Section A – Technical Sciences

 

 

 

Sala C 219
Room C 219

 

Ora: 15.30-18.00

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU – Universitatea Politehnica
Timi?oara

 

Dr. ing. Doru Romulus PASCU  ISIM Timi?oara

 

Dr. ing. Victor VERBI?CHI ISIM Timi?oara

 

 

A1

Modelarea unui sistem automat pentru controlul transportului ?i produc?iei de ?i?ei ?i gaze folosind aplica?ia BPMN ?i HMI
Modeling an Automated System for Control of Transport and Production of Oil and Gas Using Bpmn and Hmi Application
Jasmina PERIŠI?, Marina MILOVANOVI? Faculty of real estate management, Union University Nikola Tesla Belgrade, Serbia, Marko RISTI?, Milan PROKOLAB Institute Goša, Belgrade, Serbia, Ljiljana RADOVANOVI? University of Novi Sad, Technical Faculty "MihajloPupin", Zrenjanin, Serbia

 

 

A2

Cre?terea gradului de securitate ocupa?ional? la utilizarea articolelor pirotehnice de categoria 4
Increasing the Level of the Occupational Safety to Use of Pyrotechnic Articles Category 4
?tefan ILICI, Gabriel VASILESCU, Emilian GHICIOI, Attila KOVACS, Daniela RUS – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A3

Model de evaluare a riscului profesional asociat erorii umane (risk@human-error), specific activit??ii de demolare a obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor
Model Assessment of Professional Risk Associated to Human Error (@ Risk Human-Error), Specific for Demolition of Industrial Objectives / Civil with Explosives
Ciprian JITEA, Izabella EISLER, Gabriel VASILESCU, Emilian GHICIOI,
Attila KOVACS, Edward GHEORGHIOSU, Stefan ILICI, Sorin BORDO?
National Institute for Research and Development in Mine Safety and
Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A4

Aspecte privind rezisten?a mecanic? a echipamentelor tehnice destinate utiliz?rii în atmosfere explozive
Aspects Regarding the Mechanical Strength of the Technical Equipment Intended for Use in Explosive Atmospheres
Leonard LUPU, Adrian JURCA, Florin P?UN, Florina MUNTEAN BERZANNational Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A5

Cre?terea gradului de securitate ?i s?n?tate în munc?, prin monitorizarea abatajelor cu ajutorul indicilor de foc
Increasing the Occupational Health And Safety Level by Monitoring the Coal Faces with the help of Fire Indexes
Adrian MATEI, Constantin LUPU, Doru CIOCLEA, Marius Simion MORAR, Cristian TOMESCU, Ion GHERGHENational Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A6

Cerin?e specifice privind încercarea la r?sucire pentru travers?ri ?i încercarea la ?oc termic, utilizate la evaluarea echipamentelor electrice destinate func?ion?rii în atmosfere explozive
Specific Requirements Regarding the Torque Test for Bushings and Thermal Shock Test, Used to Assess Electrical Equipments Designed to Operate in Explosive Atmospheres
Lucian MOLDOVAN, Sorin BURIAN, Martin FRIEDMANN, Mihai MAGYARI, Drago? FOT?U – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEXPetro?ani

 

 

A7

Determinarea permea?iei  înc?l??mintei de protec?ie împotriva agen?ilor chimici în vederea evalu?rii conformit??ii acestora
Testing the Permeation of the Protective Footwear Against Chemical Agents in Order to Assess Their Conformity
Irina N?LBOC, Maria PRODAN, Andrei SZOLLO?I MO?A National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A8

Integrarea tehnicilor de simulare CFD în procesul de clasificare a ariilor periculoase Ex generate de gaze inflamabile
Integration of CFD Simulation Techniques into the Process for Classification of Hazardous Ex Areas Generated by Flammable Gases
Vlad – Mihai P?SCULESCU, Nicolae – Ioan VLASIN, Marius Cornel ?UVAR –National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A9

Simularea actionarii unui motor de curent continuu prin intermediul microcontrolerului, in MPLAB
Simulation of a Dc Motor Driven Through Microcontroller, in MPLAB Software
Cornelia ANGHEL DRUGARIN Eftimie Murgu University of Resita, Silviu DRAGHICI University Politehnica Timisoara

 

A10

Studiul decodorului BCD-7 SEGMENTE utilizand electronic WORKBENCH SOFTWARE
The Study of BCD-7 Segment Decoder Using Electronic Workbench Software
Silviu DRAGHICIPolitehnica Timisoara, Cornelia ANGHEL DRUGARINEftimie Murgu University of Resita

 

 

 

A11

Reducerea consumului de energie privind iluminatul stradal prin utilizarea aparatelor de iluminat de ultima generatie
Dimming the Consumption of Energy on Street Lighting Through the Use of Lighting Appliances Next-Generation
Alina Camelia PAVEN – Politehnica University Timisoara

 

 

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil - Cocktail
Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

 

 

Vineri, 14.11.2014 
Friday 

 

Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin?, Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ?tiin?ific? în Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB) ?i mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂR?AN USAMVB Timi?oara

Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

Joi, 13.11.2014
Thursday

 

 

Sec?iunea B – Agricultur?; Chimie
Section B – Agriculture; Chemistry

 

 

 

Sala C217
Room C217

 

Ora: 16.500-18.00

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Francisc PETER – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

Conf. dr. Ion? S?RAC – USAMVB Timi?oara

 

 

B1

Tehnologia de cultur? a vi?ei de vie în podgoria Mini? - M?derat sub influen?a înc?lzirii globale
Technology Culture of the Vine in Minis – Maderat Vineyard under the Influence of Global Warming
Raul TETULEA, Teodor PODRUMAR, Daniela DOBROMIR, C?t?lin POPA S.C.D.V.V MINI?

 

 

B2

Evolu?ia legumiculturii în jude?ele din vestul României
The evolution of vegetable crops in the counties from the west of Romania
Darius MATHIU USAMVB Timisoara

 

 

B3

Ob?inerea berii în condi?ii de laborator
Beer obtaining in laboratory system
C. A LUCAN, G. BUJANC?, I. DAVID, A. RINOVETZ, C. MI?C?, D. D. R?ICAN Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinar? a Banatului "Regele Mihai I al României" Timisoara, România

 

 

B4

Analiza calit??ii unui sortiment de Vir?li ob?inut într-o carmangerie înregistrat? ?i un alt produs din sistem industrial
The sensory appreciation of a certain type of Vir?li sausase obtained in a small butchery and other Vir?li sausages obtained in industral system
Dan Dorin R?ICAN, Gabriel BUJANC?, Ducu Sandu ?TEF, Teodor TRA?C? Ioan DAVID, Christine Alexandra LUCAN Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinar? a Banatului "Regele Mihai I al României" Timisoara, România

 

 

B5

Imobilizarea lipazei din Burkholderia cepacia prin metoda sol-gel cu sistem de silani precursori cu grupe vinil
Sol-Gel Immobilized Burkholderia cepacia Lipase With Vinyl Silane Precursors System
Paula BORZA, Cristina PAUL, Francisc PÉTER University Politehnica Timisoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering

 

 

 

B6

Acilarea metoprololului catalizat? de lipaze native ?i imobilizate
Metoprolol Acylation Catalysed By Native and Immobilized Lipases
Adinela CIMPORESCU, Anamaria TODEA, Cristina PAUL, Francisc PÉTER – University Politehnica Timisoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

Vineri, 14.11.2014
Friday

Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României”    
din Timi?oara
(USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ?tiin?ific? în Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB) ?i mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂR?AN USAMVB Timi?oar Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

 

Joi                  13.11.2014                                              Universitatea Politehnica Timi?oara
Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

 

 

Sec?iunea C –S?n?tate

 

Section C – Health

 

 

Sala C 217
Room C 217

 

Ora: 15.30-16.45

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i
Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara

 

?.l. dr. ing. Flaviu Frigur? Iliasa – Universitatea Politehnica
Timi?oara

 

 

 

C1

Nivelul de zgomot, factor de risc în industria de preparare a c?rbunelui
Noise as a Risk Factor in the Preparation of Coal Industry
Alin IRIMIA, George Artur G?MAN, Daniel PUPAZAN, Andrei GIREAD? – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

 

 

C2

Aspecte privind riscurile generate de expunerea lucr?torilor la câmpurile electromagnetice
Aspects Regarding Risks Generated by Workers Exposure to Electromagnetic Fields
Sorin SIMION, George Artur G?MAN, Lorand TOTH, Marius KOVACS, Izabella EISLER National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX

 

 

 

 

C3

Caracteristicile stafilococilor izola?i de la rumeg?toare mici
Characteristics of Staphylococci Isolated from Small Ruminants
Iulia BUCUR, Oana PETREC, Larion FLUERA?UUniversitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Regele Mihai I al României” din Timi?oara

 

 

 

 

C4

Impactul dezinfec?iei (etape) asupra st?rii de s?n?tate a porcilor
Disinfection Impact (Steps) on the Health of Pigs
Zori?a Maria COCORA, Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Regele Mihai I al României” din Timi?oara

 

 

 

C5

Ierarhia proprietar – câine
Owner – Dog Hierarchy
Timea KOCIS, Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Regele Mihai I al României” din Timi?oara

 

 

 

C6

Seroprevalen?a infec?iilor cu reovirus la puii Broiler
The Seroprevalence of Reovirus Infection in Broilers
Oana C?t?lina PETREC, Iulia BUCUR, Larion FLUERA?U Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Regele Mihai I al României” din Timi?oara

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

 

 

Vineri, 14.11.2014
Friday

Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ?tiin?ific? în Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB) ?i mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂR?AN USAMVB Timi?oar Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

Joi                  13.11.2014                                          Universitatea Politehnica Timi?oara
Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Sec?iunea D – ?tiin?e Socio-Umane

Section D – Social-Human Sciences

Sala C 220

Room C 220

Ora: 16.00-18.00

 

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timi?oara

Lector dr. Iulia COSMA – Universitatea de Vest Timi?oara

 

D1

Model de adaptare semantic pentru înv??area disciplinelor în e-education.
Semantic Adaptation Model of Learning Objects in E-Education
Jasmina PERIŠI?, Marina MILOVANOVI? – Faculty of Real Estate Management, Union University Nikola Tesla, Belgrade, Serbia, Marko RISTI?, Milan PROKOLAB Institute Goša, Belgrade, Serbia, Ljiljana RADOVANOVI? – University of Novi Sad, Technical Faculty "MihajloPupin, Zrenjanin, Serbia

 

D2

Identitate de brand_SMART HR
SMART HR_BRAND IDENTITY
Georgiana BACRIA – MSA Advertising, Cluj Napoca

 

D3

Remodelarea identit??ilor imigrante în povestirile lui Chitra Banerjee Divakaruni ?i Jhumpa Lahiri
Reshaping Immigrant Identities in the Short Stories of Chitra Banerjee Divakaruni and Jhumpa Lahiri
Cristina BRAIT – Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D4

Conceptul de gândire slab? ca principiu hermeneutic al postmodernismului
The Concept of Weak Thought as a Hermeneutical Principle of Postmodernism
Ionel Valentin DEDU – Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

D5

Umbra jungian? ?i tipul psihologic înopera lui JOHN FOWLES
Jungian Shadow and Psychological Type in John Fowles’s Fiction
BiancaFOGHEL – Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

D6

Germanii din România – O identitate construit?
The Romanian Germans – A Constructed Identity
Radu Pavel GHEO Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

D7

Orient?ri ale Dreptului în situare intercultural?; cultura juridic? în context românesc ?i oportunitatea emergen?ei în discursul s?u a unor repere de antropologie iconic?
Guidelines of Law in Intercultural Position; juridical culture in Romanian context and the opportunity for reference points of iconic anthropology to emerge in its discourse
Marius Dumitru LINTE Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

D8

Modalit??i de p?strare a identit??ii culturale a localit??ilor din zona periruban? a Timi?oarei
THE WAYS of PRESERVATION the CULTURAL IDENTITY in THE PERI – URBAN AREA of TIMISOARA
Adela MARINCU (POPA) Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

D9

Mediul academic din Timi?oara, în România comunist?. Studiu de caz: Universitatea de Vest din Timi?oara
The Academic Environment of Timi?oara in Communist România. Case Study: West University of Timi?oara
Gabriela Panu NEC?ULESCU Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

D10

Titus Livius ?i barbarii: frecven?a ?i natura referin?elor
Livy and the Barbarians: Frequency and Nature of the References
Lauren?iu NISTORESCU Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D11

Cunoa?terea de sine în romanul “ADIO, ARME” de ERNEST HEMINGWAY
Self-Knowledge in Ernest Hemingway’s a Farewell to Arms
Alexandru ORAVI?AN Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D12

Elemente simbolice în practicile ?i obiceiurile de iarn? din Valea Alm?jului, jude?ul Cara?-Severin
Symbolical Elements in the Winter Practices and Traditions That are Found in Alm?j Valley (Cara?-Severin County)
Maria VÂTC? Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

Discu?ii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

Vineri, 14.11.2014
Friday

Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ?tiin?ific? în Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara (USAMVB) ?i mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂR?AN USAMVB Timi?oar Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday114

IP: 34.230.84.215
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: