Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2013

Ministerul Educatiei Nationale
Ministry of National EducationAsociaþia pentru Cercetare Multidisciplinarã
din Zona Vest a României

Association for Multidisciplinary Research
of the West Zone of Romania


Universitatea Politehnica Timiºoara

Politehnica University Timiºoara

Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

"Vasile Goldiș" Western University of AradAl XV-lea Simpozion

„TINERII ªI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARÓ

The XVth Symposium

„YOUNG PEOPLE AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH“PROGRAM


14– 15 Noiembrie 2013
14 – 15 November 2013
Timiºoara, România

COMITETUL ªTIINÞIFIC

Prof. dr. ing. Petru ANDEA
Universitatea Politehnica Timiºoara - România

Prof. dr. Cristina BORÞUN
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie “Victor Babeº” Timiºoara - România

Prof. dr. ing. Waltraut BRANDL
Universitatea Gelsenkirchen - Germania

Prof. dr. ing. Gallia BUTNARIU
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara - România

Prof. dr. Coralia Adina COTORACI
Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad - România

Prof. dr. ing. Ion DUMITRU
Universitatea Politehnica Timiºoara - România

Dr. Nicolae FARBAª
Institutul Naþional de C-D în Sudurã ºi Incercãri de Materiale Timiºoara - România

Prof. dr. ing. Doina FRUNZÃVERDE
Universitatea “Eftimie Murgu” Reºiþa - România

Prof. Dr. Sándor KÉKI
Universitatea din Debrecen - Ungaria

Dr. ing. Marina KUTIN
Institutul GOªA Belgrad - Serbia

Dr. ing. Constantin LUPU
INSEMEX Petroºani - România

Prof. dr. ing. Ion MITELEA
Universitatea Politehnica Timiºoara - România

Prof. dr. Vasile OSTAFE
Universitatea de Vest Timiºoara - România

Conf. dr. Dana PERCEC
Universitatea de Vest Timiºoara - România

Prof. dr. ing. Francisc PETER
Universitatea Politehnica Timiºoara - România

Prof. dr. ing Aron POANTÃ
Universitatea din Petroºani - România

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU
Universitatea Politehnica Timiºoara - România

Conf. dr. Mihai PUTZ
Universitatea de Vest Timiºoara - România

Conf. dr. Violeta TURCUª
Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad - România

Prof. dr. Ioan ÞIBRU
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara - România

Al XV-lea Simpozion
„Tinerii ºi Cercetarea Multidisciplinarã”


14-15 Noiembrie 2013
Timiºoara, RomâniaProgramul General al Simpozionului

Joi, 14 Noiembrie 2013

Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi
Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 29.30 - 10.00 Inregistrarea participanþilor
10.00 - 10.15 Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul A223
10.15 - 12.30 Sesiune Plenarã

12.30 - 14.30 Pauzã

Prezentarea lucrãrilor pe secþiuni

 

Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi
Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

15.30 - 18.00 Secþiunea A – ªtiinþe tehnice – Sala C 21916.00 - 18.00 Secþiunea B – Agriculturã, Chimie, Ecologie ºi Protecþia mediului
Amfiteatrul A 223

16.30 - 18.00 Secþiunea C – Biologie, Sãnãtate – Sala C 217

16.00 - 18.00 Secþiunea D – ªtiinþe Socio-Umane – Sala C 220

18.00 Cocteil
Universitatea Politehnica Timiºoara,
Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
Sala C 221

Vineri, 15 Noiembrie 2013

Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

10.30-12.30 Workshop: Activitatea de cercetare în Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad

Moderatori: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Conf. univ. dr. Violeta TURCUª Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Vizitarea unor Laboratoare din Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” ºi a Grãdinii Botanice Universitare „Pavel Covaci” din MaceaGeneral Symposium Program
Thursday, the 14th of November 2013
Politehnica University Timiºoara, Faculty Electrotechnics and
Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2


9.30 - 10.00 Registration
10.00 - 10.15 Symposium Opening Amphitheater A223
10.15 -12.30 Plenary Session

12.30-14.30 Break

Paper presentation by sections
Politehnica University Timiºoara, Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics
Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 


15.30-18.00 Section A – Technical Sciences Room C 219

16.00-18.00 Section B – Agriculture, Chemistry, Ecology and Environment
Amphitheater A 223

16.30-18.00 Section C – Biology, Health – Room C 217

16.00-18.00 Section D – Social-Human Sciences – Room C 220


18.00 Cocktail
Politehnica University Timiºoara
Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
Room C 221


Friday, the 15th of November 2013
University „Vasile Goldiº” Arad

10.30-12.30 Workshop: Research activity at the „Vasile Goldiº” Western University of Arad

Chairmen: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI „Vasile Goldiº” Western University of Arad

Conf. univ. dr. Violeta TURCUª„Vasile Goldiº” Western University of Arad


Visit to laboratories in "Vasile Goldis" Western University Arad and to the Botanic Garden "Pavel Covaci" in Macea

 
 

Programul detaliat al SimpozionuluiDetailed Program of the Symposium

Joi 14.11.2013 Universitatea Politehnica Timiºoara
Thursday Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timiºoara
Amfiteatrul A 223
Amphitheater A 22310.00-10.15

Deschiderea SimpozionuluiSymposium Opening10.15-12.30

Sesiune Plenarã – Plenary Session

 

Invited LecturesConducerea sesiunii – Chairman:


Ş.l. dr. ing. Flaviu FRIGURÃ – Universitatea Politehnica Timişoara


Materiale fotovoltaice si dezvoltarea de procese industriale pentru promovarea energiei solare prin scaderea costurilor de productie
Photovoltaic Materials and Process Development for Advancement of
Solar Enegry Through Decrease of Production Costs
M.O. BUNOIU, R.A. NEGRILA, D. VIZMAN – Universitatea de Vest Timiºoara
Tendinte actuale in realizarea masinilor sincrone cu reluctanta variabila
Current Trends for the Construction of Variable Reluctance Synchronous Machines
Sorin MUSUROI Universitatea Politehnica Timiºoara
Real v. virtual în medicinã şi medicinã dentarã
Real versus Virtual in Medicine and Dental Medicine
Cristina BORÞUN Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Victor Babeº” Timiºoara
Consideraþii privind mãsurarea timpului pe planeta Terra.
Reflections upon Time Measurement upon Planet Terra
Mircea POPOVICIU Universitatea Politehnica Timiºoara
Managementul câinilor cu ºi fãrã stãpân
Dogs with and Without Management Master
Adrian STANCUUniversitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara
Prezentarea lucrãrilor pe secþiuni
Papers presentation by sections

Joi 14.11.2013 Universitatea Politehnica Timiºoara
Thursday Facultatea de Electrotehnicã ºi Electoenergeticã
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timiºoara


Secþiunea A – ªtiinþe Tehnice


Section A – Technical Sciences
Sala C 219
Room C 219


Ora: 15.30-18.00
Moderatori – Chairmen:


Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU – Universitatea Politehnica
Timiºoara


Dr. ing. Doru Romulus PASCU ISIM Timiºoara


Dr. ing. Victor VERBIÞCHI ISIM Timiºoara

A1

Analiza avariilor la bolþurile supapelor de compresor
Analysis of Compressor Valves Bolts Failure
Stevan BUDIMIR, Ana ALIL, Marko RISTIC, Milorad KOCIC, Boris KATAVIC Institute Goša, Belgrade, SerbiaA2

Analiza codurilor statelor UE privind evaluarea ciclurilor de viaþã ale componentelor expuse la temperaturi înalte
Analysis of EU States Code for Life Cycle Assessment of Components Exposed to High Temperatures
Zoran CEPIC – University in Novi Sad, Faculty of Technical Sciences; Istvan KUCORA – Stock Company for Production of Petrochemicals, Raw Materials and Chemicals „HIP-Petrohemija” Pancevo; Ljiljana RADOVANOVIC, Eleonora DESNICA, Jasmina PEKEZ University in Novi Sad, Technical Faculty Mihajlo Pupin, ZrenjaninA3

Simularea pe calculator a proceselor de depunere prin pulverizare pentru Al1.0Si0.6Mg0.6Mn
Computer Simulation of Spray Deposition Process for Al1.0Si0.6Mg0.6Mn alloy
Milorad KOCIC, Mirjana PRVULOVIC, Suzana LINIC, Marko RISTIÆ, Milan PROKOLAB Institute Goša, Belgrade, SerbiaA4

Analiza tensiunilor ºi optimizarea ºasielor de autobuz prin utilizarea pachetului de soft CATIA ºi metode de comparaþie
Stress Analyses and Optimization of Bus Chassis Using Software Package Catia and Comparative Methods
Ivana VASOVIC, Marko RISTIÆ, Miroslav RADOSAVLJEVIC, Zlatan MILUTINOVIC, Milorad KOCIC Institute Goša, Belgrade, SerbiaA5

Determinarea volumului de gaze toxice rezultate în urma detonãrii explozivilor de uz civil
Determining the Volume of Toxic Gases Resulºting from Determination of Explosives for Civil Uses
Cristian Raul CIOARA, Constantin D. CIOCOIU, ªtefan ILICI National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEXA6

Utilizarea ºi întreþinerea echipamentelor electrice folosite în atmosfere explozive generate de gaze inflamabile protejate prin carcase antideflagrante
Use and Maintenance of Electric Equipments Used in Explosive Atmospheres Generated by Flammable Gases Protected by Flameproof Enclosures
Dragoº FOTÃU , Cosmin COLDA, Magyari Mihai FRIEDMANN MARTIN, Lucian MOLDOVAN National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEXA7

Verificarea stabilitãþii termice a explozivilor de uz civil, în condiþii de laborator
Verification of Thermal Stability of Explosives for Civil Uses in Laboratory
ªtefan ILICI, Constantin D. CIOCOIU, Cristian Raul CIOARA – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEXA8

Dezvoltarea metodelor de testare a parametrilor de tracþiune, compresiune ºi absorbþie ºoc ai echipamentelor tehnice destinate utilizãrii în atmosfere potenþial explozive
Development of the Methods for Testing Parameters of Traction, Compression and Shock Absorption of Technical Equipment Intended Use in Potentially Explosive Atmospheres
Leonard LUPU, Florin Adrian PÃUN, Adrian JURCA, Emilian GHICIOI, Mihaela PÃRÃIAN National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEXA9

Analiza posibilitãþii de dezvoltare a metodologiilor de clasificare a ariilor periculoase generate de gaze inflamabile
Analysing the Possibility to Develop the Methodologies for the Classification of Hazardous Areas Generated by Flammable Gases
Vlad - Mihai PÃSCULESCU, Nicolae - Ioan VLASIN,
Marius Cornel ªUVAR National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEXA10

Proiectarea prin intermediul unui software dedicat a instalaþiei electrice pentru un imobil
A Software Design Through Electrical System for a Building
Cornelia Victoria ANGHEL-DRUGÃRIN ”Eftimie Murgu” University of Reºiþa, Electrical Engineering and IT Department, Computer Science Technology
A11

Proiectarea si testarea unui tip de numarator modulo 6, utilizand programul Electronic Workbench
The Design and Testing of the Direct Counter Operation in p=6 (MOD- 6) Using the Electronicworkbench Programme
Silviu DRÃGHICI „Eftimie Murgu” University of Reºiþa, Electrical Engineering Department; Cornelia Victoria ANGHEL-DRUGÃRIN ”Eftimie Murgu” University of Reºiþa, Electrical Engineering and IT Department, Computer Science Technology

A12

Evaluarea calitãþii metalului depus cu sârma SG2 cu gaze de CO2 ºi CORCON 18
Quality Assessment Deposited Metal Wire for CO2 Gas SG2 and CORCON 18
Iuliana DUMA, Sorin DRAGOI, Sergiu Valentin GALAÞANU National R & D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timiºoara
A13


Pericolele sudãrii asupra mediului înconjurãtor
Welding Hazards in Environmental Area

Sergiu-Valentin GALAÞANU, Monica DÖME, Horia DAªCÃU National R & D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timiºoara

A14

Metodã de testare pentru asigurarea mentenanþei echipamentelor de înaltã tensiune
Testing Method for High Voltage Devices Maintenance
Sorin RANCOV, Flaviu Mihai FRIGURA-ILIASA, Petru ANDEA Politehnica University of Timiºoara, Faculty of Electric and Power Engineering, Power Systems Department

Discuþii - Discussions
18.00

Cocteil - Cocktail
Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221Vineri 15.11.2013 Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”
Friday Arad10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare în Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad

Moderatori: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Conf. univ. dr. Violeta TURCUª Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Vizitarea unor Laboratoare din Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” ºi a Grãdinii Botanice Universitare „Pavel Covaci” din Macea

Joi 14.11.2013 Universitatea Politehnica Timiºoara
Thursday Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timiºoara


Secþiunea B – Agriculturã; Chimie, Ecologie ºi Protecþia mediului
Section B – Agriculture; Chemistry, Ecology and Environment
Amfiteatrul A 223
Amphitheater A 223


Ora: 16.00-18.00


Moderatori – Chairmen:


Prof. dr. ing. Francisc PETER – Universitatea Politehnica Timiºoara


Prof. dr. Mihai PUTZ Universitatea de Vest Timiºoara

B1

Tehnologia de culturã a viþei de vie sub influenþa încãlzirii globale
Technology Culture of the Vine Under the Influence of Global Warming
Raul TETULEA, Teodor PODRUMAR, Daniela DOBROMIR S.C.D.V.V MINIªB2

Tehnologie inovativã de colectare ºi tratare a levigatului din depozitele de deºeuri în vederea reducerii nivelului de poluare
Innovative Technology Collection and Treatment of Leachate from Landfills to Reduce Pollution Levels
Lorand TOTH, Marius KOVACS, Angelica DRÃGHICI, Cosmin ILIE,
Alin IRIMIA National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEXB3

Managementul riscului la fenomene hidrologice extreme (inundaþii), utilizând instrumente hidroinformatice avansate
Risk Management in Extreme Hydrological Events (Floods) Using Advanced Hydroinformatic Tools
Mircea VIªESCU, Erika Beata Maria BEILICCI, Robert Florin BEILICCIUniversitatea ”Politehnica” din Timiºoara, Facultatea de Construcþii, Departamentul de HidrotehnicãB4

Sistem de silani precursori cu grupe vinil utilizaþi la imobilizarea prin sol-gel a lipazelor
Vinyl Silane Precursors System for Sol-Gel Immobilized Lipases
Paula BORZA Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Chimie Industrialã ºi Ingineria Mediului Timiºoara; Anca MARCUUniversitatea de Medicinã si Farmacie “Victor Babes” Timiºoara; Cristina PAUL, Francisc PÉTER Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Chimie Industrialã ºi Ingineria Mediului Timiºoara

B5

Determinarea cantitativã a Kamferolului prin cromatografie de lichide de înaltã performanþã din speciile de Apium graveolens ºi Petroselinum crispum
Quantitative Determination of Kampferol from Apium Graveolens and Petroselinum Crispum Species Using High Performance Liquid Chromatography
Dumitru CONDRAT, Ionel POPESCU-MITROI “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of Food Engineering, Tourism and Environmental Protection, Department of Technical and Natural Sciences, Arad; Florin CRIªAN Office for Agriculture and Rural Development, Pesticide Quality Control Laboratory, Arad


B6

Cisteinã imobilizatã pentru îndepãrtarea metalelor grele
Immobilized Cysteine for Heavy Metal Removal
Claudiu-Rãzvan MARCU, Cristina PAULUniversitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Chimie Industrialã ºi Ingineria Mediului Timiºoara; Anca MARCUUniversitatea de Medicinã si Farmacie “Victor Babes” Timiºoara; Francisc PÉTER Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Chimie Industrialã ºi Ingineria Mediului Timiºoara


B7

Modificarea conþinutului de vitaminã C din lapte ºi produse lactate acide prin aplicarea tratamentelor termice ºi pe perioada depozitãrii
Vitamin C Contents Change in Milk and Acid Dairy Products by Applying Heat Treatment and During Storage
Ionel POPESCU-MITROI, Dumitru CONDRAT “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of Food Engineering, Tourism and Environmental Protection, Department of Technical and Natural Sciences, Arad; Felicia STOICA University of Craiova, Faculty of Horticulture, Department of Horticulture and Food Sciences, Craiova


B8

Sinteza copolimerilor λ-gluconolactonei si e-caprolactonei catalizata de lipaze
Lipase-Catalyse Synthesis of Λ-Gluconocatone and E-Caprolactone Copolymers
Anamaria TODEA, Valentin BADEAUniversitatea Politehnica din Timiºoara, Facultatea de Chimie Industrialã ºi Ingineria Mediului; Lajos NAGY, Sandor KEKIUniversitatea din Debrecen Ungaria; Francisc PETERUniversitatea Politehnica din Timiºoara, Facultatea de Chimie Industrialã ºi Ingineria MediuluiDiscuþii - Discussions


18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221Vineri 15.11.2013 Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”
Friday Arad


10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare în Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad

Moderatori: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Conf. univ. dr. Violeta TURCUª Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Vizitarea unor Laboratoare din Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” ºi a Grãdinii Botanice Universitare „Pavel Covaci” din Macea

Joi 14.11.2013 Universitatea Politehnica Timiºoara
Thursday Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timiºoara


Secþiunea C – Biologie; Sãnãtate


Section C – Biology; Health
Sala C 217
Room C 217


Ora: 16.30-18.00
Moderatori – Chairmen:


Prof. dr. Ioan ÞIBRU Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara
Conf. dr. Cosmin SINESCU – Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie „Victor Babaº” TimiºoaraC1
Validarea în taxonomia genului Merodon Meigen (Diptera: Syrphidaetehnicii) a tehnicii de codificare în bare a ADN - COIValidation of COI DNA Barcoding Technique in the Taxonomy of Genus Merodon Meigen (Diptera: Syrphidae)
Nevena VELIÈKOVIÆ, Ljiljana ŠAŠIÆ, Dragana OBREHT, Mihajla DJAN, Nataša KOÈIŠ TUBIÆ, Ante VUJIÆDepartment of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, SerbiaC2

Docking Studies of 2’ Hydroxychalcones as Inhibitors of Aldose Reductase

Monika BALINT University of Medicine and Pharmacy „V. Babes” Timisoara, Faculty of Pharmacy; Sorin AVRAM Department of Computational Chemistry, Institute of Chemistry Timisoara, of Romanian Academy; Ludovic KURUNCZI University of Medicine and Pharmacy „V. Babes” Timisoara, Faculty of Pharmacy
C3

Structurarea efortului fizic ºi psihosocial în vederea optimizãrii procesului de antrenament al personalului de intervenþie ºi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile
Structuring the Physical and Psychosocial Effort in Order to Optimize the Training Process of Rescue and Intervention Staff in Toxic/Explosive/Flammable Atmospheres
Cosmin ILIE, Artur GÃMAN, Daniel PUPÃZAN, Alin IRIMIA National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX

C4

Interacþiunea specificã sexual între polimorfismul genei apoE ºi perturbarea matabolismului lipidelor la pacienþii cu sindromul metabolic MetS
Sex-Specific Interaction Between apoE Gene Polymorphism and Lipid Metabolism Disorders in MetS Patients
Nataša VUÈINIÆ Department of Pharmacy, Medical Faculty, University of Novi Sad, Serbia; Igor DJAN Institute of Oncology, Sremska Kamenica, Serbia; Edita STOKIÆ Department of Endocrinology, Diabetes and Metabolic Disorders, Institute for Internal Medicine, Novi Sad, Serbia; Iva SALATIÆ Institute of Forensic Medicine, Clinical Center of Vojvodina, Medical Faculty, University of Novi Sad; Dragana OBREHT Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad; Karmen STANKOV – Department of Biochemistry Clinical Center Novi Sad; Mihajla DJAN Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi SadC5

Rolul transportului ºi al zonei de aºteptare în contaminarea porcilor cu Salmonella spp.
The Role of Transport and Area Waiting in Contamination with Salmonella spp the Pig Carcasses
Zoriþa Maria COCORA, Timea Andrea KOCIS, Ioan ÞIBRU – The Faculty of Veterinary Medicine Timisoara, The Department of HygieneC6

Evaluarea câinilor din adãposturi
The Assessment of Shelter Dogs
Timea Andrea KOCIS, Ioan ÞIBRU, Cristian LÃZÃRESCU Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timiºoara, Faculty of Veterinary MedicineC7

Utilizarea tehnicii Ovum-pick up (OPU) la specia bovinã, aspecte teoretice
Ovum Pick-Up (OPU) Utilisation in Cattle, Teoretical Aspects Simona MARC ZARCULA, Camelia TULCAN, Cãlin MIRCU, Gabriel GODJA, Gheorghe BONCA – Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timiºoara, Faculty of Veterinary Medicine
Discuþii - Discussions18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala /Room C 221


Vineri 15.11.2013 Universitatea de Vest „Vasile Goldi”
Friday Arad

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare în Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad

Moderatori: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Conf. univ. dr. Violeta TURCUª Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Vizitarea unor Laboratoare din Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” ºi a Grãdinii Botanice Universitare „Pavel Covaci” din Macea
Joi 14.11.2013 Universitatea Politehnica Timiºoara
Thursday Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timiºoara
Secþiunea D – ªtiinþe Socio-Umane


Section D – Social-Human Sciences
Sala C 220


Room C 220


Ora: 16.00-18.00
Moderatori – Chairmen:


Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timiºoara


Lector Dr. Codruþa GOªA – Universitatea de Vest Timiºoara

D1

Jurnalul unui vecin bun - un roman sufist
The Diary of a Good Neighbour - a Sufist Novel
Alina-Dana VIªAN – Universitatea “Eftimie Murgu” ReºiþaD2

Adevãr ºi ficþiune în prima autobiografie a lui Frederick Duglass
Truth and Fiction in the First Autobiography of Fredercik Douglass
ªerban-Dan BLIDARIU Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de Litere, Istorie ºi TeologieD3

De-a v-aþi ascunselea în labirintul personajelor din Magicianul lui John Fowles
Hide and Seek in the Labyrinth of the Persona in John Fowles’s the Magus
Bianca FOGHEL Universitatea de Vest din TimiºoaraD4

John Fowles’s the Magus: Being Stranded on the Island of Fiction-Making
Bianca FOGHEL Universitatea de Vest din TimiºoaraD5

Zionism ºi diasporism în Operaþiunea Shylock de Philip Roth
Zionism and Diasporism in Philip Roth’s Operation Shylock
Roxana GHIÞÃ Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de Litere, Istorie ºi TeologieD6

Responsabilitatea pentru procesul de învãþare ºi autonomia studenþilor
The Responsibility for Learning and Learner Autonomy
Alexandra-Florina GAVRILA-JICWest University of TimiºoaraD7

Spaþii melancolice în literaturã
Melancholic Spaces in Literature
Alexandru ORAVIÞAN Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de Litere, Istorie ºi Teologie


D8

Literatura fantasticã – O frontierã
Fantasy – The Boundaries
Dana PERCEC Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de Litere, Istorie ºi TeologieD9

Despre regine ºi flori: Visul unei nopþi de varã, de William Shakespeare ºi traducerea sa în limba românã
On Queens and Flowers: William Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream and its Romanian Translation
Andreea ªERBAN Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de Litere, Istorie ºi TeologieD10

Justiþie ºi echitate. Un comentariu asupra obligaþiunii lui Shylock
Law and Equity. Construing Shylock’s Bond
Andreea VERTEª-OLTEANU Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative
Discuþii - Discussions

18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221Vineri 15.11.2013 Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”
Friday Arad


10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare în Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad

Moderatori: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Conf. univ. dr. Violeta TURCUª Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad

Vizitarea unor Laboratoare din Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” ºi a Grãdinii Botanice Universitare „Pavel Covaci” din Macea

Preºedinte de onoare al Simpozionului
Prof. dr. ing. Viorel ªERBAN Rectorul UPT
Preºedintele Comitetului de organizare
ª.l. dr. ing. Flaviu FRIGURÃ ILIASA - UPT

COMITETUL DE ORGANIZARE

ª.l. dr. ing. Adriana ALBU
Universitatea POLITEHNICA Timiºoara - România

ª.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGÃRIN
Universitatea „Eftimie Murgu” Reºiþa - România

Dr. Alina BORA
Institutul de Chimie Timiºoara al Academiei Române - România

Asist. dr. ing. Gabriel BUJANCÃ
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara - România

Conf. dr. ing. Sorin BUNGESCU
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara - România

Dipl. ing. Sergiu GALAÞANU
Institutul Naþional de C-D în Sudurã ºi Încercãri de Materiale - ISIM Timiºoara - România

Dr. ing. Emilian GHICIOI
Institutul Naþional pentru Securitate Minierã ºi Protecþie Antiexplozivã INSEMEX Petroºani - România

Prof. dr. ing. Iosif GRUNEANÞU
Universitatea din Petroºani - România

Dr. ing. Lorand KUN
Institutul Naþional de C-D în Sudurã ºi Incercãri de Materiale - ISIM Timiºoara - România

ª.l dr. ing. Mugur MOCOFAN
Universitatea Politehnica Timiºoara - România

Prof. dr. Meda NEGRUÞIU
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Victor Babeº” Timiºoara - România

ª.l. dr. ing. Ionel POPESCU MITROI
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad - România

Dipl. ing. Marko RISTIC
Institutul GOªA Belgrad - Serbia

Lector. dr. Andreea ªERBAN
Universitatea de Vest Timiºoara - România

ª.l. Dr. Adrian STANCU
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara - România
SPONSORII SIMPOZIONULUI
SPONSORS OF THE SYMPOSIUM

Ministerul Educaþiei Naþionale


Universitatea Politehnica Timiºoara


Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare în Sudurã ºi Încercãri de Materiale – ISIM Timiºoara


Institutul de Chimie al Academiei Române Timiºoara


Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad


Staþiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticulturã ºi Vinificaþie MiniºINFORMAÞII GENERALE

Locul ºi data

Al XV-lea Simpozion „TINERII ªI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARÓ are loc în perioada 14-15 noiembrie 2013 la Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2 ºi la Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad


Limba oficialã

Limbile oficiale sunt Engleza ºi Româna (volumele Simpozionului ºi slide-urile în Englezã).Prezentarea lucrãrilor

Prezentarea lucrãrilor se realizeazã cu videoproiectoarele ºi calculatoarele existente în sãlile rezervate pentru dezbateri. Autorii sunt rugaþi sã aducã prezentarea pe stick sau CD.
Pentru prezentare sunt alocate 10 minute, iar pentru discuþii 5 minute.
Time allocated for presentation 10 minutes and 5 minutes for discussions.Cockteil

Cockteil la Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221


ROMÂNIA, 300222 Timiºoara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30
Telefon: 0040 256 499149, 491828
Telefon / Fax: 0040 256 499149
 
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: