Programul General al Simpozionuluix PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2011

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului

Ministry of Education, Research, Youth and Sports

Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific?

National Authority for Scientific Research

Asocia?ia pentru Cercetare Multidisciplinar? din Zona Vest a României

Association for Multidisciplinary Research of the West Zone of Romania

Universitatea Politehnica Timi?oara

Politehnica University Timi?oara

Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

University „Eftimie Murgu” of Re?i?a

Al XIII-lea Simpozion Interna?ional

„TINERII ?I CERCETAREA MULTIDISCIPLINAR?“

The XIIIth International Symposium

„YOUNG PEOPLE AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH“

Joi, 10 Noiembrie 2011

Universitatea Politehnica Timi?oara,
Facultatea de Electrotehnic? ?i
Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Inregistrarea participan?ilor

10.00 - 10.15 Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul A101

10.15 -12.30 Sesiune Plenar?

12.30-14.30 Pauz?

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni

Universitatea Politehnica Timi?oara,

Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?,

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

14.30-18.30 Sec?iunea A – ?tiin?e tehnice – Sala C 219

14.30-18.30 Sec?iunea B – Chimie, Ecologie ?i Protec?ia mediului Amfiteatrul A 223

16.00-17.00 Sec?iunea C – S?n?tate – Sala C 220

17.00-18.30 Sec?iunea D – ?tiin?e Socio-Umane – Sala C 220

18.30 Cocteil

Universitatea Politehnica Timi?oara,
Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?,

Bd. Vasile Pârvan nr. 2
Sala C 221

Vineri, 11 Noiembrie 2011

Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

 

10.00-14.00 Workshop: Tradi?ii industriale ?i universitare re?i?ene

Moderator: Prof. dr. ing. Doina Frunz?verde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

The XIIIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM

“Young People and Multidisciplinary Research”

November, 10-11th 2011

Timi?oara, Romania

General Symposium Program

Thursday, the 10th of November 2011

Politehnica University Timi?oara,
Faculty Electrotechnics and Electroenergetics,
Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Registration

10.00 - 10.15 Symposium Opening Amphitheater A101

10.15 -12.30 Plenary Session

12.30-14.30 Break

Paper presentation by sections

Politehnica University Timi?oara,

Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

14.30-18.30 Section A – Technical Sciences Room C 219

14.30-18.30 Section B – Chemistry, Ecology and Environment Amphitheater A 223

16.00-17.00 Section C – Health – Room C 220

17.00-18.30 Section D – Social-Human Sciences – Room C 220

18.30 Cocktail

Politehnica University Timi?oara

Faculty Electrotechnics and Electroenergetics,

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

Room C 221

Friday, the 11th of November 2011

Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

10.00-14.00 Workshop: Industrial and Universitary Traditions in Resita

Chairman: Prof. dr. ing. Doina Frunz?verde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a
 
 
 

Programul detaliat al Simpozionului

Detailed Program of the Symposium

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Amfiteatrul A 101

Amphitheater A 101

10.00-10.15

Deschiderea Simpozionului

Symposium Opening

10.15-12.30

Sesiune Plenar? – Plenary Session

Invited Lectures

Conducerea sesiunii – Chairman:

?.l. dr. ing. Flaviu FRIGUR? – Universitatea Politehnica Timi?oara

Calific?rile în înv???mântul superior românesc

Qualifications in the Romanian universities

Prof. dr. ing. Petru ANDEA – Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Aplicarea termografiei în diagnosticarea comportamentului materialelor metalice în condi?ii de solicitare dinamic?

Application of Thermography in Diagnosing Behavior of Metallic Materials under Dynamic Loading Conditions

Dr. ing. Marina KUTIN, Dr. ing. Slavica RISTIC, Dr. ing. Mirjana PUHARIC Institutul GO?A Belgrad, Serbia

Modalit??i ?i strategii de abordare a medicinei dentare in viitor.

Pathways and Strategies for Dental Practice in the Future

Prof. dr. Cristina BOR?UN Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara

Dun?rea energetic? ?i probleme conexe,

Danube Hydropower and Connected Problems

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU Universitatea Politehnica Timi?oara, Academia Oamenilor de ?tiin?? din România

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni

Papers presentation by sections

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electoenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Sec?iunea A – ?tiin?e Tehnice

Section A – Technical Sciences

Sala C 219

Room C 219

Ora: 14.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. ing. Ion MITELEA Universitatea Politehnica Timi?oara

Dr. ing. Doru Romulus PASCU ISIM Timi?oara

A1

Simularea numeric? a probei hidraulice ?i condi?ii de func?ionare ale rezervorului de aer

Numerical Simulation of the Cold-Water Pressure Test and Operating Conditions for Air Reservoir

Marko RISTI?, Mirjana PRVULOVI?, Milan PROKOLAB, Stevan BUDIMIR, Miroslav RADOSAVLJEVI?, Dragan JOVANOVI?, Zlatan MILUTINOVI? Institute Gosa, Belgrade, Serbia

A2

Distribu?ia solicit?rilor în reductorul cicloid

Distribution of Loads of Cycloid Speed Reducer

Marko RISTI?, Milorad KO?I?, Ana ALIL, Olivera ILI?, Jelena IGNJATOVI? Institute Gosa, Belgrade, Serbia

A3

O abordare a problemei loca?iilor terminalelor logistice în Novi Sad

AN APPROACH TO CITY LOGISTICS TERMINAL LOCATION PROBLEM IN NOVI SAD

Marko VELICKOVIC, Djurdjica STOJANOVIC, Valentina BASARIC Facultatea de ?tiin?e Tehnice, Universitatea din Novi Sad, Serbia

A4

Aproximarea func?ional? pentru histereza mu?chilor fluizi

Function Approximation for the Hysteresis of Fluidic Muscles

József SÁROSI – Institutul Tehnic, Facultatea de Inginerie, Universitatea din Szeged, Ungaria

A5

Dezvoltarea ?i investigarea unui sistem de echilibrare folosind mu?chi fluizi

Development and Investigation of a Balancing System Using Fluidic Muscles

József SÁROSI, Zénó SZABÓ – Institutul Tehnic, Facultatea de Inginerie, Universitatea din Szeged, Ungaria

A6

Posibilit??i de utilizare a mediului de programare Agilent VEE Pro la realizarea încerc?rii de determinare a presiunii de explozie specific? aparaturii cu tip de protec?ie capsulare antideflagrant? "d"

Possibilities to Use the Agilent VEE Pro Programming Environment in Order to Perform the Test for Determination of Explosion Pressure Specific for Apparatus with the Type of Protection Flameproof Enclosure "d"

Lucian MOLDOVAN, Martin FRIEDMANN, Mihai MAGYARI INCD INSEMEX Petro?ani

A7

Necesitatea implement?rii sistemelor moderne de protec?ie în Sistemul Energetic Na?ional

The Necessity of Implementing Modern Protection Systems Into the National Energetic System

Vlad P?SCULESCU, Marius ?UVAR, Drago? P?SCULESCU INCD INSEMEX Petro?ani

A8

Dezvoltarea metodelor de determinare a parametrilor de securitate ai benzilor transportoare folosite în atmosfere poten?ial explozive

Development of Methods for Determining the Safety Parameters of Conveyor Belts Used in Potentially Explosive Atmospheres

Florin P?UN, Leonard LUPU, Adrian JURCA, Niculina V?TAVU, Emilian GHICIOI, Mihaela P?R?IAN INCD INSEMEX Petro?ani

A9

Amplasarea judicioas? a ventilatoarelor pe coloana de aeraj în cadrul aduc?iunii front Castel Amonte utilizând nomogramele pentru dimensionare în sistem Q-L

Judicious Placement of Fans Along the Ventilation Column at the Front Castel Amonte Feeding Pipe Using Diagrams in the Q-L System Sizing

Florin R?DOI, Constantin LUPU, Doru CIOCLEA, Ion GHERGHE, Corneliu BOANT? INCD INSEMEX Petro?ani

A10

Metod? modern? pentru optimizarea re?elelor de aeraj

Modern Method for Optimization of the Ventilation Networks

Marius ?UVAR, Vlad P?SCULESCU, Doru CIOCLEA, Ion GHERGHE INCD INSEMEX Petro?ani, Hunedoara

A11

Investigarea acustic? a fenomenelor electrice

Electrical Phenomena Acoustic Investigation

Constantin BARBULESCU, Nicolae HERISANU, Vasile BACRIA Universitatea Politehnica Timisoara

A12

Analiza matematic? a unui sistem neconven?ional de transmisie a puterii

Elementary Mathematical Analysis of an Unconventional Power Transmission System

Liviu B?RNU?IU Takata-Petri RO, Zona Industriala Vest Arad, Ioan POP Universitatea Tehnic? Cluj, Catedra de Ma?ini unelte ?i Robo?i Industriali

A13

Propunere de variant? constructiv? pentru un sistem neconven?ional de transmisie a puterii

Alternative Construction Proposal for an Unconventional Power Transmission System

Liviu B?RNU?IU Takata-Petri RO, Zona Industriala Vest Arad, Ioan POP Universitatea Tehnic? Cluj, Catedra de Ma?ini unelte ?i Robo?i Industriali

A14

Efectul tratamentelor de suprafata Duplex asupra uzurii pieselor

The Benefit of Duplex Surface Treatments on the Mechanical Parts Wear

Ramona Monica DOBRA, Ion MITELEA Universitatea “Politehnica” Timi?oara, Facultatea de Mecanic?

A15

Studiu privind ob?inerea pl?cu?elor etalon pentru transmiterea sc?rilor de duritate Brinell HBW

Studies Regarding the Acquirement of Hardness Standard Blocks for Transmitting the Brinell 10/3000 HBW Hardness Scales

Iuliana DUMA ISIM Timi?oara, Sebastian Titus DUMA, Cosmin LOCOVEI Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Mecanic?

A16

Probleme de incompatibilitate la realizarea îmbin?rilor sudate Ti-6Al-4V+X10CrNiTi18-10

Incompatibility Problems in Obtaining Ti-6Al-4V + X10CrNiTi18-10 Welds

Cosmin GROZA, Ion MITELEA Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Mecanic?

A17

Cercet?ri asupra planelor critice ?i a tensiunilor în materiale supuse

la încerc?ri ciclice de trac?iune cu torsiune

Research on Critical Plane Positions and Stresses in Materials Subjected to Cyclic Tension-Torsion Loading

Lorand KUN, Ion DUMITRU Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Mecanic?

A18

Ob?inerea aliajelor de lipire din familia Sn-Cu-Ni-P sub form? de benzi prin metoda melt spinning

Obtaining Solder Alloys From the Family Sn-Cu-Ni-P form of Ribbon Method Melt Spinning

Georgiana MELCIOIU, Viorel Aurel ?ERBAN, Cosmin CODREAN, Drago? BUZDUGAN, Cornea Florin MARIAN Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Mecanic?

A19

Îmbinarea aliajelor de aluminiu cu o?el galvanizat prin procedeul CMT

Joining Aluminum Alloy with Galvanized Steel by CMT Process

Radu Alexandru RO?U, Doru Romulus PASCU, Sorin DR?GOI Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare în Sudur? ?i Încerc?ri de Materiale, ISIM Timi?oara

A20

Evaluarea fiabilit??ii în sistemele electroenergetice

Power Systems Reliability Evaluation

Felicia Ionela COROIU, Flaviu FRIGUR?Universitatea Politehnica Timi?oara

A21

Aplicarea ra?ionamentului inductiv, deductiv ?i combinat în introducerea no?iunii de frac?ie

Application of Inductive Reasoning, Deductive and Combined Introduction of the Concept of Fraction

Dora ?tefania DANCIU, Felicia DRAGU Scoala Comanda, Strehaia, jud. Mehedin?i

Discu?ii - Discussions

18.30

Cocteil - Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 11.11.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

Jud. Cara? Severin

Friday

Ora: 10.00-14.00

Workshop:

Tradi?ii industriale ?i universitate re?i?ene
Industrial and Universitary Traditions in Resita
 

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunz?verde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

Joi 11.11.2010 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultateade Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Sec?iunea B – Chimie, Ecologie ?i Protec?ia mediului

Section B – Chemistry, Ecology and Environment

Amfiteatrul A 223

Amphitheater A 223

Ora: 14.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. ing. Francisc PÉTER Universitatea Politehnica

Timi?oara

Dr. ing. Cecilia SAVII – Institutul de Chimie Timi?oara al Academiei

Române

B1

Sinteza asimetric? a unor lignani 1,4-benzodioxanici, cu activitate antioxidant?

Toward the asymmetric synthesis of 1,4-benzodioxane-type lignanes of antioxidant activity

Renáta FERENCZI, Tibor KURTÁN Universitatea din Debre?in, Departamentul de Chimie Organic?, Ungaria; Alina D. ZAMFIR – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, România; Francisc PÉTER – Universitatea Politehnica Timi?oara, România; Sándor ANTUS Universitatea din Debre?in, Departamentul de Chimie Organic?, Ungaria

B2

Sinteza ?i studiul CD a unor deriva?i de tip izocroman cu poten?ial? activitate dopaminergic?

Synthesis and CD study of isochroman derivatives of potential dopaminerg activity

Gábor KERTI, Viktória SZEREGNYI, Vivien DEÁK Universitatea din Debre?in, Departamentul de Chimie Organic?, Ungaria; Sándor SÓLYOM IVAX Institutul de Cercet?ri în Domeniul Medicamentelor Budapesta, Ungaria; Alina D. ZAMFIR Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, România; Francisc PÉTER Universitatea Politehnica Timi?oara, România; Tibor KURTÁN, Sándor ANTUS Universitatea din Debre?in, Departamentul de Chimie Organic?, Ungaria

B3

Determinarea stereochimiei produ?ilor naturali prin ECD

Determination of stereochemistry of natural products by ECD

Attila MÁNDI University of Debrecen, Department of Organic Chemistry, Debrecen, Hungary; Yue-Wei GUO State Key Laboratory of Drug Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, P. R. China; Wen ZHANG Research Center for Marine Drugs, School of Pharmacy, Second Military Medical University, Shanghai, P. R. China; Sándor ANTUS University of Debrecen, Department of Organic Chemistry, Debrecen, Hungary; Alina D. ZAMFIR ”Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania; Francisc PÉTER University Politehnica of Timi?oara; Tibor KURTÁN University of Debrecen, Department of Organic Chemistry, Debrecen, Hungary

B4

Sinteza unor monomeri deriva?i de la carbohidra?i

Synthesis of some monomers derived from carbohydrates

Mihaela-Sorina ANGHELESCU Universitatea “Politehnica” Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului, Timi?oara, Romania; Ana-Maria PAN? Universitatea Tehnic? “Gheorghe Asachi”, Facultatea de Inginerie Chimic? ?i Protec?ia Mediului Ia?i, Romania; Liliana-Marinela ?TEFAN, Geza BANDUR, Lucian-Mircea RUSNAC Universitatea “Politehnica” Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului, Timi?oara, Romania

B5

Analiza cantitativ? a acidului galic prin cromatografie de lichide de înalt? performan?? din speciile de Apium graveolens, Equisetum arvensel ?i Petroselinum crispum

Quantitative analysis of gallic acid from Apium graveolens, Equisetum arvense and Petroselinum crispum species using high performance liquid chromatography

Dumitru CONDRAT Universitatea Aurel Vlaicu Arad; Florin CRI?AN Oficiul pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural?, Laboratorul pentru Controlul Calit??ii Pesticidelor Arad; Florian HARJA Universitatea Aurel Vlaicu Arad

B6

Propriet??ile spectrale ?i termice ale unei combina?ii complexe a zincului cu o baz? Schiff care con?ine punte piperazinic?

Spectral and thermal properties of Zn (II) Schiff base complex containing piperazine bridge

Carmen CRETU, Carmen BUCOVICEAN, Ildiko BUTA, Ioana COSTINAS, Livia AVRAM, Viorel SASCA Institutul de Chimie Timi?oara al Academiei Române, Romania

B7

Studiu cantitativ structur?-activitate biologic? pentru inhibitori ATP competitivi ai GSK3 (Glicogen sintetaz kinaza 3)

Quantitative Structure -Activity Relationship study of ATP-competitive inhibitors of GSK-3 (Glycogen Sinthase Kinase-3)

Luminita CRISAN, Liliana PACUREANU, Sorin AVRAM, Alina BORA Institutul de Chimie Timi?oara al Academiei Române, Romania; Ludovic KURUNCZI Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Victor Babe?” Timi?oara, Facultatea de Farmacie, Romania

B8

Optimizarea sintezei enzimatice a esterilor aromatici ai alcoolilor de zaharuri

Optimization of enzyme – catalyzed synthesis of aromatic esters of sugar alcohols

Ramona CROITORU Universitatea “Politehnica” din Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului Timi?oara, România; Firu?a FI?IG?U Institutul Na?ional de Cercetare ?i Dezvoltare pentru Electrochimie ?i Materie Condensat?, Timi?oara, România; Cristina PAUL Universitatea “Politehnica” din Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului, Timi?oara, România; Ben Van den BROEK, Guus FRISSEN, Carmen BOERIU – Wageningen UR, Food & Biobased Research, Wageningen, Olanda; Francisc PETER Universitatea “Politehnica” din Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului, Timi?oara, România

B9

Documentare asupra sistemelor de evaluare a personalului de interven?ie ?i salvare în medii toxice / explozive / inflamabile

Research on the systems used to evaluate the personnel operating in toxic / explosive / flammable atmospheres

Cosmin ILIE, Artur George G?MAN, Daniel PUP?ZAN – INCD INSEMEX Petro?ani, România

B10

Studiul preliminar MLR pentru o serie de fosforamida?i folosind descriptorii DRAGON

Preliminary MLR study of phosphoramidate derivatives based on DRAGON descriptor

Mihaela PETRIC, Luminita CRISAN, Andreea MICLE, Manuela CRISAN, Bianca MARANESCU Institutul de Chimie Timi?oara al Academiei Române, Romania; Gheorghe ILIA Institutul de Chimie Timi?oara al Academiei Române, Romania; Universitatea de Vest Timi?oara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Timisoara, Romania

B11

Estimarea degrad?rii argininei în timpul fermenta?iei malolactice a vinurilor

Estimation of arginine degradation during malolactic fermentation of wine

Ionel POPESCU-MITROI Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Facultatea de Inginerie Alimentar?, Turism ?i Protec?ia Mediului; Felicia STOICA Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultur?

B12

Determinarea energiei minime de aprindere a unui amestec combustibil-oxidant prin ini?iere cu scântei electrice

Minimum ignition energy for a fuel-air gaseous mixture initiated by electrical spark

Maria PRODAN, Andrei SZOLLO?I MO?A, Irina N?LBOC, Adrian JURCA, Leonard LUPU INCD INSEMEX Petro?ani

B13

Xerogeluri de silice sintetizate cu tetrafluoroborat de butil-4-metilpiridina si entrapare de cis-diamindicloridoplatina (ii)

Silica xerogels synthesized with ionic butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate and cis-diamminedichloridoplatinum(ii) entrapment

Ana-Maria PUTZ, Ioana COSTINAS, C?t?lin IAN??I, Livia AVRAM, Dan Cristian DANIELESCU, Cecilia SAVII, Otilia COSTI?OR Institutul de Chimie Timi?oara al Academiei Române, România

B14

Studiu QSAR pentru ecotoxicitatea ionilor metalici divalen?i

QSAR Study on Divalent Metal Ions’ Ecotoxicity

Zoltan SAITOS, Marius LAZEA*, Adrian CHIRIAC – Universitatea de Vest Timi?oara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Romania

B15

Aspecte privind estimarea incertitudinii de m?surare pentru determinarea con?inutului de sulfa?i din ape uzate prin metoda spectrofotometric? molecular?

Aspects concerning the estimation of uncertainty of measurement issues for determination of sulphate in waste waters through spectrophotometric method

Lorand TOTH, Gheorghe GHETIE, Marius KOVACS, Marius MORAR – INCD INSEMEX Petro?ani

B16

Metode neconven?ionale de pretratare ?i hidroliza enzimatic? a materiilor prime lignocelulozice în vederea producerii bioetanolului

Non-conventional pretreatment and hydrolysis of cellulosic raw materials for bioethanol production

Mihaela UNGUREAN, Firu?a FI?IG?U, Cristina PAUL, Francisc PÉTER Universitatea “Politehnica” Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului

B17

Biocatalizatori imobiliza?i pentru rezolu?ia optic? a alcoolilor secundari

Solid-phase immobilized biocatalysts for optical resolution of secondary alcohols

Anca URSOIU, Cristina PAUL, Claudiu MARCU Universitatea “Politehnica” Timi?oara, România; Tibor KURTÁN Universitatea din Debrecen, Departamentul de Chimie Organic?, Debrecen, Ungaria; Alina ZAMFIR Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, Romania; Francisc PÉTER Universitatea “Politehnica” Timi?oara, România

B18

Utilizarea Sistemelor Informatice Geografice in vederea monitoriz?rii zonelor afectate de exploat?rile miniere pentru dezvoltarea durabila a acestora

Using Geographic Information Systems to monitor the areas affected by mining exploitation in order to a sustainable development of these areas

Mihai HERBEI Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Facultatea de Agricultur?; Roxana ULAR Universitatea din Petro?ani, Facultatea de Mine

B19

Importan?a stabilirii exacte a datei culesului strugurilor pentru vinuri ro?ii în centrul viticol Mini?

The importance of vintage date accuracy for red wines in Minis –growing center

Raul TETULEA, Teodor PODRUMAR – S.C.D.V.V MINI?, Comuna GHIOROC

Discu?ii - Discussions

18.30

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 11.11.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

Jud. Cara? Severin

Friday

Ora: 10.00-14.00

Workshop:

Tradi?ii industriale ?i universitate re?i?ene
Industrial and Universitary Traditions in Resita 
 

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunz?verde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Sec?iunea C – S?n?tate

Section C – Health

Sala C 220

Room C 220

Ora: 16.00 - 17.00

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Meda NEGRU?IUUniversitatea de Medicin? ?i Farmacie

“Victor Babe?” Timi?oara, Facultatea de

Medicin? Dentar?

Prof. dr. Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin?
Veterinar? a Banatului Timi?oara

C1

Evaluarea riscurilor profesionale ?i elaborarea planului de prevenire ?i protec?ie la E. M. Livezeni

Evaluating Occupational Risks and Developing a Prevention and Protection Plan at Livezeni Mine

Adrian MATEI, Marius MORAR INCD INSEMEX Petro?ani

C2

Stresul ?i accidentele de munc?, o analiz? psihosociologic?

Stress and Accidents at Work, a Psycho-Sociological Analysis

Ciprian VREME, Sorin SIMION, Daniel PUP?ZAN, Marius KOVACS INCD INSEMEX Petrosani

C3

Postura ergonomic? în tehnica dentar?

Ergonomic Posture in Dental Technology

Adrian BOLO?, Cristina BOR?UN, Mirella ANGHEL, Otilia BOLO? Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara

C4

Ajustarea expunerii fotografiilor intraorale cand se folosesc oglinzile dentare de rhodium

Exposure Adjustments in Intraoral Photography Using Rhodium Dental Mirrors

Dan Ioan LAZAR Oradea; Cristina Maria BOR?UN Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara

C5

R??inile acrilice, alergeni ?

The acrylic resins, allergens?

Laura-Cristina RUSU, Lavinia ARDELEAN Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Victor Babe?“ Timi?oara; Gheza BANDUR Universitatea Politehnica Timi?oara; Cristina Maria BOR?UN, Angela-Codru?a PODARIU Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Victor Babe?“

C6

Testarea sensibilit??ii la antibiotice a tulpinilor apec izolate de la puii de carne dintr-o ferm? din vestul ??rii

Antibiotic Susceptibility Testing Stem Apec Isolated from Broilers From a Farm in Western Country

Ioana GROZA, Ionica FODOR, N. CATANA Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara

Discu?ii - Discussions

18.30

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 11.10.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

Jud. Cara? Severin

Friday

Ora: 10.00-14.00

Workshop:

Tradi?ii industriale ?i universitate re?i?ene
Industrial and Universitary Traditions in Resita

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunz?verde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Sec?iunea D – ?tiin?e Socio-Umane

Section D – Social-Human Sciences

Sala C 220

Room C 220

Ora: 17.00-18.30

Moderatori – Chairmen:

?.l. dr. Dana PERCEC Universitatea de Vest Timi?oara

?.l. dr. Marion COHEN Universitatea Politehnica Timi?oara

D1

Universul fetelor în romanele lui Charles Dickens, Emily Brontë ?i Charlotte Brontë

Girls’ Universe in Charles Dickens, Emily Brontë and Charlotte Brontë’s Novels

Manuela COSMA Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D2

Heteroglosie ?i lips? de autenticitate în The Woman Warrior de Maxine Hong Kingston

Heteroglossia and Layers of Inauthenticity in Maxine Hong Kingston’s The Woman Warrior

Roxana GHI??, Isabela Veronica D?MOC Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D3

Limbaj ?i manipulare în opera lui George Orwell

Language and Manipulation in George Orwell’s Novels

Alexandra-Florina JIC Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D4

Modul ?i stilul de via?? în secolul 21 – O analiz? contrastiv? asupra societ??ilor reprezentate de Marea Britanie ?i Rusia

People`s Way of Living and Lifestyles in the 21st Century - A Constrastive Perspective on British and Russian Societies

Laura-Flavia MANEA Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D5

Probleme privind predarea ?i înv??area structurilor lexicale engleze

Problems in the Teaching and the Acquisition of English Lexical Structures

Valentina Carina MURE?AN Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D6

Regina Victoria si ideologia caminului ideal in literatura engleza din secolul al XIX-lea

Queen Victoria and the Ideology of the Idyllic Home in 19th Century British Literature

Dana PERCEC Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D7

Recartografieri culturale ale lumii: Anul Potopului, de Margaret Atwood ?i Dup? Potop, de Shane Joseph

Cultural Remappings Of The World: Margaret Atwood’s The Year Of The Flood And Shane Joseph’s After The Flood

Andreea ?ERBAN Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D8

Probleme de echivalen?? terminologic? în traducerea juridic?

Problems of Terminological Equivalence in the Translation of Legal Texts

Andreea VERTE?-OLTEANU Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Drept ?i ?tiin?e Administrative

Discu?ii - Discussions

18.30

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 10.11.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

Jud. Cara? Severin

Friday

Ora: 10.00-16.00

Workshop:

Tradi?ii industriale ?i universitate re?i?ene
Industrial and Universitary Traditions in Resita

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunz?verde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a

SPONSORII SIMPOZIONULUI

SPONSORS OF THE SYMPOSIUM

  • Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului
  • Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific?
  • Universitatea Politehnica Timi?oara
  • Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare în Sudur? ?i Încerc?ri de Materiale – ISIM Timi?oara
  • Institutul de Chimie al Academiei Române Timi?oara
  • Universitatea de Vest Timi?oara
  • Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara
  • Cabinet dentar „Perla de smal?” SRL
  • Sta?iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur? ?i Vinifica?ie Mini?

INFORMA?II GENERALE

Locul ?i data

Al XIII-lea Simpozion Interna?ional „TINERII ?I CERCETAREA MULTIDISCIPLINAR?“ are loc în perioada 10-11 noiembrie 2011 la Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2.

Limba oficial?

Limbile oficiale sunt Engleza ?i Româna (volumele Simpozionului ?i slide-urile în Englez?).

Prezentarea lucr?rilor

Prezentarea lucr?rilor se realizeaz? cu videoproiectoarele ?i calculatoarele existente în s?lile rezervate pentru dezbateri. Autorii sunt ruga?i s? aduc? prezentarea pe stic sau CD.

Pentru prezentare sunt alocate 10 minute, iar pentru discu?ii 5 minute.

Time allocated for presentation 10 minutes and 5 minutes for discussions.

Cockteil

Cockteil la Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221


ROMÂNIA, 300222 Timi?oara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30

Telefon: 0040 256 499149, 491828

Telefon / Fax: 0040 256 499149

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday109

IP: 34.230.84.215
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: