Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2010

Programul General al Simpozionului

 

Joi, 11 Noiembrie 2010

 

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i

Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2


9.00- 9.30 Inregistrarea participan?ilor

9.30- 9.45 Deschiderea Simpozionului – Amfiteatrul A101

9.45-12.30 Sesiune Plenar?

12.30-15.00 Pauz?

Prezentarea Lucr?rilor pe Sec?iuni

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i
Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2


15.00-18.30 Sec?iunea A – ?tiin?e tehnice I – Sala C 219

16.00-18.30 ?tiin?e tehnice II – Sala C 221

16.30-18.30 Sec?iunea B – Biologie, Agricultur?, Zootehnie – Sala C 220

15.00-18.30 Sec?iunea C – Chimie, Ecologie ?i Protec?ia mediului
– Amfiteatrul A 223

16.00-18.30 Sec?iunea D – S?n?tate – Sala C 002

16.30-18.30 Sec?iunea E – ?tiin?e Socio-Umane – Sala C 220

18.30 Cocteil -  ISIM Timi?oara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30

Vineri, 12 Noiembrie 2010


Castelul Macea, jude?ul Arad10.00-14.00   Workshop:

Biodiversitatea în Euroregiunea DKMTModeratori:

Prof. dr. Aurel Ardelean – Universitatea „Vasile Goldi?” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Prof. dr. Larisa Jovanovic – Serbia

Download Program Detaliat Simpozion

 

Programul detaliat al Simpozionului

Detailed Program of the Symposium

 

Joi/Thursday
11.11.2010

Amfiteatrul  A101
Amphitheater A101

Universitatea Politehnica Timi?oara
Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

9.30

Deschiderea Simpozionului

Symposium Opening

 

9.45-12.30

Sesiune Plenar? – Plenary Session

Invited Lectures

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

?.l.  dr. ing. Flaviu FRIGUR? – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

Universul in cordonate energetice
The Universe in Energy Coordinates
Prof. dr. ing. Petru ANDEA – Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Influen?a suficien?ei ?i deficitului elementelor chimice asupra s?n?t??ii umane
The Influence of Deficiency and Sufficiency of Chemical Elements on Human Health
Prof. dr. Larisa Jovanovi? – Universitatea EDUCONS, Sremska Kamenica, Serbia

Abordarea integrat? multidisciplinar? pentru studiul bolilor respiratorii alergice
The Integrated Multidisciplinary Approach to the Study of Respiratory Allergic Diseases
Prof. dr. Carmen Bunu Panaitescu – Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara

Instrumente regionale în sprijinul inov?rii
Regional Instruments for Supporting Innovation
Raluca Cibu Buzac – Pre?edinte TEHIMPULS Timi?oara

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni
Paper’s presentation by sections

Joi/Thursday

Sec?iunea A – ?tiin?e Tehnice I

11.11.2010

Section A – Technical Sciences I

 

Sala C 219
Room C 219

Universitatea Politehnica Timi?oara
Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

Ora:
15.00-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr.  ing. Ion MITELEA Universitatea Politehnica Timi?oara
Dr. ing. Doru Romulus PASCU - ISIM Timi?oara

 

A1

Modelarea sistemului de atenuare a zgomotului generat de transformatoarele electrice
Modelling System to Mitigate Noise Generated by Electrical Transformers
C. B?rbulescu, N. Heri?anu, V. Bacria – Universitatea Politehnica Timi?oara

A2

Caracterizarea structural? a straturilor biocompatibile de hidroxiapatit? depuse prin pulverizare termic? în jet de plasm?
Structural Characterization of Biocompatible Hydroxyapatite Layers Deposited by Plasma Thermal Spraying
I. Bran, R. A. Ro?u, C. Locovei, M. Popescu Universitatea Politehnica Timi?oara

A3

Studiu comparativ privind tehnicile de repara?ie pentru protec?ia împotriva cavita?iei
Comparative Study Regarding the Repair Techniques Used for Protection Against Cavitation
R. Ciubotariu Universitatea ”Eftimie Murgu” Re?i?a, V. ?erban Universitatea Politehnica Timi?oara, D. Frunz?verde, G. M?rginean Universitatea Gelsenkirchen, Germania, V. Câmpian Universitatea ”Eftimie Murgu” Re?i?a

A4

Comportamentul la solicit?ri statice de scurt? durat? al aliajelor amorfe masive func?ie de compozi?ia chimic?
The Behavior of the Bulk Amorphous Alloys at Static Short-Terms Requests Depending on their Chemical Composition
F. M. Cornea, V. A. ?erban, C. Codrean, D. Buzdugan Universitatea Politehnica Timi?oara

A5

Verificarea dimensional? ?i analiza constructiv? a arborelui cu molete pentru instala?ii de extrac?ie multicablu
Dimensional Verification and Constructive Analysis of Pullei Shafts for Multicable Winding Installations
B. Z. Cozma, G. B. Urdea, I. Dumitrescu, V. Itu Universitatea din Petro?ani

A6

Oportunit??i de cre?tere a rezisten?ei la cavita?ie a aliajelor de titan
Opportunities to Increase the Cavitation Resistance of Titanium Alloys
M. E. Dimian, I. Mitelea, I. Bordea?uUniversitatea Politehnica Timi?oara

 

A7

Oportunitati ale tratamentelor duplex aplicate pieselor mecanice
Opportunities of the Duplex Treatments Applied to the Mechanical Pieces
R. M. Dobra, I. Mitelea, L. Udrescu Universitatea Politehnica Timi?oara

 

A8

Parametrii de proces la sudarea prin presiune în puncte a aliajelor cu memoria formei Fe-Mn-Si
Process Parameters on the Points Resistance Welding Fe-Mn-Si Alloys with Shape Memory Effect
C. M. Dorohoi, I. Mitelea , C. M. Craciunescu Universitatea Politehnica Timi?oara

A9

Studii privind designul matri?ei pentru procesul de extrudare unghiular? în canale egale (ECAE)
Studies Considering die Design for Equal Channel Angular Extrusion
F. D. Dumitru, B. Ghiban, N. Ghiban, M. Marin, R. ?aban, M. Bane Universitatea Politehnica Bucure?ti

 

A10

Îmbun?t??irea metodei utilizat? în determinarea vitezei de detonare a explozivilor, parametru de baz? pentru evaluare
Improve the Method Used to Determine the Detonation Velocity of Explosives, Basic Parameter for the Assessment
?. Ilici, A. Kovacs, D. C. Rus INSEMEX Peto?ani

A11

Influen?a defaz?rii ?i a frecven?ei asupra pozi?iei planelor critice la solicit?ri ciclice multiaxiale nepropor?ionale
The Influence of Phase Shift and Frequency on Critical Plane Positions Under Nonproportional Cyclic Loading
L. Kun, E. Cotuna, I. Dumitru – Universitatea Politehnica Timi?oara

A12

Comportamentul cavita?ional al diferitelor o?eluri martensitice
Cavitation Behaviour of Martensitic Stainless Steels
B. Ghiban, M. E.  Mânzân? Universitatea Politehnica Bucure?ti, I. Bordea?u Universitatea Politehnica Timi?oara, N. Ghiban, M. Marin, M. Miculescu Universitatea Politehnica Bucure?ti

A13

Analiza structural? pentru alam? ?i bronz produs? prin cavita?i
Structural Analysis for Brass and Bronze Through Cavitation
B. Ghiban, M. E. Mânzân? Universitatea Politehnica Bucure?ti, I. Bordea?u Universitatea Politehnica Timi?oara, N. Ghiban, M. Marin Universitatea Politehnica Bucure?ti

A14

Straturi func?ionale depuse cu fascicul lase
Functional Layers Deposited by Laser Beam
R. A. Ro?u ISIM Timi?oara, I. Mitelea Universitatea Politehnica Timi?oara

Discu?ii - Discussions

18.30

Cocteil - Cocktail, ISIM Timi?oara

Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldi?” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin?
Veterinar? a Banatului Timi?oara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Sec?iunea B – Biologie, Agricultur?, Zootehnie

11.11.2010

Section B – Biology, Agriculture, Zooculture

 

Sala C 220
Room C 220

Universitatea Politehnica Timi?oara
Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

Ora:
16.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. Gallia BUTNARU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara
Conf. dr. ing. Sorin BUNGESCU – Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara

 

B1
Impactul produselor modificate genetic asupra mediului ?i biodiversit??ii
The Impact of GM Products on the Environment and Biodiversity
Svetlana Jovanovi? Mayo Clinic, Rochester, USA, Larisa Jovanovi? – University EDUCONS, Sremska Kamenica, Serbia
B2
Analiza polimorfismului între specii cu marcherii EST-SSR la grâu ?i orz
Interspecies Polymorphism Analysis of EST-SSR Markers in Wheat and Barley
Natasa Kocis Tubic, Dragana Obreht – Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, Dragan Perovic – Julius Kuehn-Institute, Federal Research Centre for Cultivated Plants, Quedlinburg, Germany, Mihajla Djan – Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia
B3
Diversitatea genetic? la popula?ia Brown Hare din Voievodina
Genetic Diversity of Brown Hare (Lepus europaeus) Populations from Vojvodina
Nevena Veli?kovi?, Mihajla Djan, Dragana Obreht, Ljiljana Vapa – Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia
B4
Crearea  programelor analitice pentru Tehnologia Informa?iei în agricultur?
Creating of Syllabus for Information Technology in Agriculture
Chavdar VEZIROV, Miroslav MIHAYLOV, Atanas ATANASOV, Petya RADEVA  - Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria
B5
Efectuarea studiului de impact privind modernizarea drumurilor agricole de exploata?ie în ora?ul Ha?eg, jude?ul Hunedoara
Study of Impact on Agricultural Modernization of Farm Road in City Hateg, Hunedoara County
Angelica Dr?ghici, Marius Kovacs, Gheorghe Ghe?ie, Lorand Toth – INCD INSEMEX Petro?ani
B6
Influen?a condi?iilor termohidrice din podgoria Mini? - M?derat asupra produc?iei vitivinicole în perioada 2007 - 2009
Influence of Termohidric Conditions of Vineyard Minis - Maderat Wine Production During the 2007 – 2009
Raul Tetulea, Teodor Podrumar – S.C.D.V.V MINI?
B7
Considerente privind alegerea pneurilor pentru vehiculele terestre agricole
Considerations in Choosing the Appropriate Tires for Agricultural Land Vehicles
Sorin-?tefan Biri?, Nicoleta Ungureanu – Universitatea Politehnica Bucure?ti,
Sorin Bungescu Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Valentin Vl?du? – Institutul Na?ional de Cercetare- Dezvoltare pentru Ma?ini ?i Instala?ii destinate Agriculturii ?i Industriei Alimentare – INMA Bucure?ti
B8
Provoc?ri ale dezvolt?rii locale în comunit??ile afectate de inunda?iile din 2005”
Challenges of local Development within Communities Affected by Floods in 2005”
Svetlana Maria Vrgovici Universitatea „Politehnica” din Timi?oara
Discu?ii - Discussions
18.30
Cocteil – Cocktail, ISIM Timi?oara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldi?” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin?
Veterinar? a Banatului Timi?oara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Sec?iunea C – Chimie, Ecologie ?i Protec?ia mediului

11.11.2010

Section C – Chemistry, Ecology and Environment

 

Amfiteatrul A223
Amphitheater A223

Universitatea Politehnica Timi?oara
Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

Ora:
15-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. ing. Francisc PETER Universitatea Politehnica Timi?oara
Conf. dr. Mihai PUTZ – Universitatea de Vest Timi?oara

 

C1
Combina?ii heteronucleare ale ionilor cobalt(ii)-zinc(ii) - precursori pentru sisteme oxidice ?i materiale avansate
Cobalt(Ii)-Zinc(Ii) Hetero-Bimetallic Complexes - Promising Precursors of Oxidic Systems and Advanced Materials
Ildiko-Mariana Buta, C?t?lin Ianasi, Otilia Costi?or Institutul de Chimie Timi?oara
C2
Influen?a hidroxipropil metil celulozei asupra propriet??ilor mortarelor uscate
Influence of Hydoxypropyl Methyl Cellulose on Dry Mortars Properties
Cristina Ciobanu Universitatea Politehnica Timi?oara
C3
Metodologia de validare a modelului QSAR pentru interac?iunea GSK-3 cu deriva?ii de indirubina
Qsar Model Validation Methodology for Gsk-3 Indirubin Derivatives Interaction
Luminita Crisan, Alina Bora, Liliana P?cureanu Institutul de Chimie Timi?oara, Ludovic Kurunczi – Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara
C4
Studiul qsar pentru toxicitatea insecticidelor de tip compusi organofosforici
Qsar Study of Toxicity from Insecticides Like Organophosphoric Compounds
Marius Lazea, Zoltan Saitos, Mihai Putz – Universitatea de Vest Timi?oara
C5
Studii asupra ob?inerii bioetanolului din diverse tipuri de biomas? lignocelulozica
Studies Over Production of Bioethanol From Different Lignocelluloses Biomass Type
Corina Amalia Macarie, Adina-Elena Segneanu, Ionel Balcu, Raluca Pop,
Cristian-George Vaszilcsin
Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare în Electrochimie ?i Materie Condensat?
C6
Analiza hidrodinamic? a unei sta?ii pilot pentru tratarea apelor de suprafa?? prin experimente RTD
Analysis of the Hydrodynamics of Surface Water Treatment Pilot Plant by RTD Experiments
Cosmina-Mariana Militaru Universitatea Politehnica Timi?oara, Katalin Bodor, Teodor Todinca Compania de Ap? ?i Canalizare
C7
Analiza calitativ? ?i cantitativ? a apelor de suprafa?? prin metode moderne de analiz? – ion cromatografie ?i spectrometrie de emisie atomic? cu plasm? cuplat? inductiv
Qualitative and Quantitative Analysis of Surface Waters with the Help of Modern Analysis – Ion Cromatography and Atom Emission Spectrometry with Inductive Coupled Plasma
Irina N?lboc, Maria Prodan, Andrei Szöllösi-Mo?a, Lorand Toth INSEMEX Petro?ani
C8
Studii preliminare privind o noua metaloporfirina cu Zn
Preliminary Studies Regarding Novel Zn-Metalloporphyrin
A. Palade, I. Creang?, B. Maranescu, E. F?g?dar-Cosma Institutul de Chimie Timi?oara
C9
Determinarea teoretic? ?i experimental? a poten?ialului de oxidare al cianidinei
Theoretical and Experimental Determination of Oxidation Potential of Cyanidin
Raluca O. Pop, Adina C?ta, Mariana Nela ?tef?nu? Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare în Electrochimie ?i Materie Condensat?
C10
Monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai vinurilor ro?ii pe parcursul fermenta?iei malolactice
The Monitoring of Phisico-Chemical Parameters of Red Wines During Malolactic Fermentation
Ionel Popescu-Mitroi, Dana Radu
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Felicia Stoica Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultur?
C11
Monomeri pe baz? de carbohidra?i - sintez? ?i caracterizare
Carbohydrate Based Monomers - Synthesis and Characterization
Liliana-Marinela ?tefan, Ana-Maria Pan? Universitatea Politehnica Timi?oara, Mihaela Silion Institutul de Chimie Macromolecular? „Petru Poni” Ia?i, Geza Bandur, Lucian-Mircea Rusnac Universitatea Politehnica Timi?oara
C12
Validarea unei metode nestandardizate de spectrofotometrie în vederea efectu?rii încerc?rilor în regim acreditat
Validation of a Non-Standard Spectrophotometry Method with the View to Carrying Out Accredited Tests
Lorand Toth, Angela Dr?ghici, Marius Kovacs, Maria Prodan, Irina Nalboc INSEMEX Petro?ani
C13
Pretratamentul ?i hidroliza enzimatic? a biomasei din lemn
Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Wood Biomass
Mihaela Ungurean Universitatea Politehnica Timi?oara, Firu?a Fi?ig?u Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie ?i Materie Condensat?, Cristina Paul Universitatea Politehnica Timi?oara, Florin Balcu Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie ?i Materie Condensat?, Francisc Péter Universitatea Politehnica Timi?oara
C14
Reactor electrochimic pentru recuperarea galiului din procesul bayer de prelucrare a bauxitei
Electrochemical Reactor for Gallium Recovery from Bayer Process of Bauxite Processing
Z. Urmosi, M. C. Miric?, M. Iorga, D. Buzatu, I. Popa, I. Balcu Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie ?i Materie Condensat? Timi?oara
C15
Sisteme binare ?i ternare de silani precursori pentru imobilizarea lipazelor
Binary and Ternary Silane Precursor Systems for Immobilization of Lipases
Anca Ursoiu, Cristina Paul, Claudiu Marcu, Tünde Péter, Francisc Péter Universitatea Politehnica Timi?oara
C16
Studiul comparativ privind utilizare diferitelor tipuri de carbonati organici in sinteza organica
Comparative Study over Different Organic Carbonate Types Used in Organic SynthesIS
Cristian Vaszilcsin, Adina-Elena Segneanu, Corina Amalia Macarie, Raluca Pop, Ionel Balcu, Marius Constantin Mirica, Mirela Iorga
Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare în Electrochimie ?i Materie Condensat? Timi?oara
Discu?ii - Discussions
18.30
Cocteil - Cocktail, ISIM Timi?oara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldi?” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin?
Veterinar? a Banatului Timi?oara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Sec?iunea D – S?n?tate

11.11.2010

Section D – Health

 

Sala C002
Room C002

Universitatea Politehnica Timi?oara
Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Ora:
16-18.30

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Meda NEGRU?IUUniversitatea de Medicin? ?i Farmacie “Victor Babe?” Timi?oara, Facultatea de Medicin? Dentar?
Prof. dr. Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara

 

D1
Antibiorezisten?a tulpinilor APEC izolate de la puii de carne
Antimicrobial Resistance of APEC Strains Isolated from Broilers
Ionica Fodor, N. CatanaUniversitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Facultatea de Medicin? Vetrinar?, Virgilia PopaInstitutul Pasteur Bucure?ti
D2
Cercet?ri preliminare privind izolarea ?i identificarea unor tulpini apec
Preliminary Research on Isoaltion and Identification of Apstrains
Ionica Fodor, N. CatanaUniversitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?, Virgilia PopaInstitutul Pasteur Bucure?ti
D3
Consecin?ele expunerii „in utero” la bicromat de potasiu asupra greut??ii corporale ?i a organelor sexuale la ?obolanii masculi
Consequences of “In Utero” Exposure to Potassium Dichromate on Male Rats Body and Sexual Organs Weight
Jelena Rankov, Alexandra Trif, Simona Steliac Munteanu Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?, Virgilia PopaInstitutul Pasteur Bucure?ti
D4
Influen?a clinoptilolitului asupra unor parametri enzimatici la vi?ei nou-n?scu?i
Influence of Clinoptilolite on Some Enzymatic Parameters in Neonatal Calves
Simona Zarcula, Camelia Tulcan, C?lin Mircu Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?, Danijela Kirovski, Horia Samanc Facultatea de Medicin? Veterinar? Belgrad, Horia Cernescu Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?
D5
Evaluarea tenacit??ii la rupere a unor r??ini utilizate în tehnologia protezelor totale
Fracture Toughness Evaluation of Some Resins Used in Complete Dentures’ Technology
Otilia Bolo?, Cristina Bor?unUniversitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara, Nicolae Faur, Anghel Cernescu Universitatea Politehnica Timi?oara, Adrian Bolo? Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara
D6
Metode comparative de evaluare a tenacitatii la rupere la rasini acrilice
Comparison Testing Methods for Evaluating Fracture Toughness of Acrylic Resins
A. Cernescu, N. Faur Universitatea Politehnica Timi?oara, C. Bor?un, O. BolosUniversitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara
D7
Analiza optico-electronic? neinvaziv? a interfe?ei ceramic?-compozit
Opto-Electronic Non-Invasive Analysis of Ceramic-Composite Interface
Emanuela Petrescu, Mihai Romînu, Cosmin Sinescu, Meda Lavinia Negru?iu, Florin Topal?, Daniela Pop, Roxana Romînu, Marius Enescu, Andra Soicu Universitatea de Medicin? ?i Farmacie Victor Babe? Timi?oara, Facultatea de Medicin? Dentar?, Adrian Bradu, George Dobre, Adrian Gh. PodoleanuUniversity of Kent, School of Physical Science, Applied Optics Group, Cantebury, UK
D8
Evaluarea durit??ii aliajelor dentare solidarizate prin sincristalizare
Hardness Evaluation of Dental Alloyss Joined by Syncristallization
Daniela Maria Pop, Cosmin Sinescu, Meda Lavinia Negru?iu, Roxana Otilia Romînu, Emanuela Lidia Petrescu, Adelina Elena Stoia, Florin Topal?, Marius Enescu, Mihai RomînuUniversitatea de Medicin? ?i Farmacie Victor Babe? Timi?oara, Facultatea de Medicin? Dentar?
D9
Efectele tratamentului chimic asupra adeziunii din?ilor acrilici la r??ina bazei de proteza. Studiu  comparativ: oct versus rezisten?a la trac?iune.
Chemical Treatment Effects on Adhesion of Acrylic Teeth to a Denture Base Resin. Comparative Study: Oct Versus Tensile Bond Strength
Adelina Elena Stoia, Cosmin Sinescu, Florin Topal?, Mihai Romînu, Adrian G. Podoleanu Universitatea de Medicin? ?i Farmacie Victor Babe? Timi?oara, Facultatea de Medicin? Dentar?
D10
Geluri ?i matrici colagenice cu lidocaina utilizate în stomatologie
Collagen Gels and Matrices with Lidocaine Used in Dentistry
Laura Cristina RusuUMF Victor Babe?, Facultatea de Medicina Dentar?, Mihaela Violeta Ghica UMF “Carol Davila” Bucure?ti, Facultatea de Farmacie, Lavinia Cosmina ArdeleanUMF Victor Babe?, Facultatea de Medicina Dentar?, M?d?lina Georgiana AlbuLeather and Footwear Research Institute, Bucharest
D11
Proteza total?-evaluare statistic? în practica privat?
Complete Denture – Statistical Assessment in the Private Practice
Loreta Szabo SALdent-Cabinet Medical Stomatologic „Dr. Szabo” Timi?oara, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara, Cristina Bor?un Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara, Facultatea de Medicin? Dentar?
Discu?ii - Discussions
18.30
Cocteil - Cocktail, ISIM Timi?oara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldi?” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin?
Veterinar? a Banatului Timi?oara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Sec?iunea E – Socio-Umane

11.11.2010

Section E – Social-Human Sciences

 

Sala C220
Room C220

Universitatea Politehnica Timi?oara
Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Ora:
16.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

?.l. dr. Percec Dana Universitatea de Vest Timi?oara
?.l. dr. Petrescu Camelia –
Universitatea Politehnica Timi?oara

 

E1

Maniere ?i mentalit??i în romanele ?i societatea englez? din secolul al XVIII-lea
Manners and Mentalities in the 18th Century English Fiction and Society
Anca Ardelean Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

E2

Tehnici totalitariste de manipulare în mas? ?i anihilare psihic? în „Ferma animalelor” de George Orwell
Totalitarian Mass-Manipulation and Brainwashing Techniques in George Orwell’s Animal Farm
Alexandra Jic Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

E3

Repere sociale ?i politice ale Angliei în timpul dinastiei Tudor ?i Stuart
Social and Political Landmarks of Tudor and Stuart England
Dana Percec Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

E4

Elemente de cultur? contemporan? în adapt?ri cinematografice shakespeariene
Elements of Contemporary Culture in Shakespearean Spin-Offs
Andreea ?erban Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

E5

“Mai întâi ?i întâi trebuie s? omorâm to?i avoca?ii” … chiar a?a?
“The first Thing We Do, Let’s Kill All the Lawyers” … Really?
Andreea Verte?-Olteanu Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

E6

Testamentul lui Shakespeare
The Second Best Bed
Andreea Verte?-Olteanu Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

Discu?ii - Discussions
18.30
Cocteil - Cocktail, ISIM Timi?oara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldi?” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin?
Veterinar? a Banatului Timi?oara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday163

IP: 18.205.246.238
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: